Cookie/privacy beleid

Automobielbedrijf Tinholt B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Automobielbedrijf Tinholt B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Automobielbedrijf Tinholt B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Automobielbedrijf Tinholt verwerkt uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, en haar producten zo goed mogelijk op uw voorkeuren aan te kunnen passen. Automobielbedrijf Tinholt gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende grondslagen:

 • U informeren over onze producten, diensten, acties en aanbiedingen van ons dealer- en reparateursnetwerk [gerechtvaardigd belang] ;
 • De door u gevraagde diensten verlenen, zoals het aanbieden of afhandelen van overeengekomen of wettelijke garantie, proefritten, service reminders en financieringen, in welk kader gegevens ook met Kia en financieringsmaatschappijen kunnen worden uitgewisseld [uitvoering overeenkomst];
 • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent [uitvoering overeenkomst];
 • Communicatie met sollicitanten, het koppelen van een sollicitant aan een vacature, het verifiëren van de identiteit van sollicitanten, het uitvoeren van een antecedentenonderzoek of het raadplegen van referenties (indien van toepassing) [gerechtvaardigd belang];
 • Het gebruik en de effectiviteit van onze dienstverlening, waaronder onze website, nieuwsbrieven en andere uitingen, meten. Op onze website gebruiken wij bijvoorbeeld cookies. Om te meten hoe onze nieuwsbrieven en marketing-uitingen worden bekeken en/of gelezen, gebruiken wij zogeheten pixels. Lees meer onder het kopje ‘Klikgedrag’ [gerechtvaardigd belang];
 • Er op toezien dat er geen misbruik wordt gemaakt van onze diensten [gerechtvaardigd belang];
 • Onze rechten handhaven, bijvoorbeeld in een rechtszaak [gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting];
 • Ons dealer- en reparateursnetwerk aan te sturen en te onderhouden, bijvoorbeeld door een centrale database te beheren [gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst];
 • Recall-acties uit te voeren [wettelijke verplichting];
 • Financiële transacties af te wikkelen [uitvoering overeenkomst];
 • Statistische analyses uit te voeren [gerechtvaardigd belang];
 • De ontwikkeling van nieuwe producten en diensten aan passen aan uw voorkeuren [gerechtvaardigd belang].

Automobielbedrijf Tinholt verwerkt daarbij onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres, en woonplaats;
 • Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Voorkeursdealer of -reparateur;
 • Voorkeuren voor het gebruik van de website;
 • Communicatievoorkeuren;
 • Informatie over uw huidige auto, inclusief het VIN (chassisnummer), kilometerstand, taxaties en onderhoudshistorie;
 • Interesse in nieuwe auto’s en status verkooptraject;
 • Specificaties over de door u afgenomen diensten, zoals (aanvullende) garantie, en uw rechten op vergoedingen daarmee verband houdend;
 • Overige klantcontacten;
 • Financieringsaanvragen en gerelateerde financiële informatie;
 • Wanneer u bij ons solliciteert, persoonsgegevens die voorkomen in uw CV, uw motivatiebrief en andere relevante stukken die u indient, inclusief persoonsgegevens die wij hebben verworven tijdens een antecedentenonderzoek (indien van toepassing);
 • IP-adres van uw computer/randapparatuur. Uitsluitend voor zover dit herleidbaar is tot een natuurlijk persoon geldt dit als ‘persoonsgegeven’.

Uw persoonsgegevens worden door Automobielbedrijf Tinholt B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor voor maximaal 7 jaar.

Gerechtvaardigde belangen van Automobielbedrijf Tinholt of een derde bestaan onder andere uit:

 • Het aanprijzen van producten en diensten van of onder de handelsnaam van Automobielbedrijf Tinholt.
 • Werving, selectie en pre-employment screening van nieuwe werknemers.
 • Beveiliging van (IT-)systemen.
 • Centraal beheer, of de centrale afhandeling van verzoeken.
 • Fraude- en misdaadpreventie en de handhaving van onze rechten.
 • Fouten en storingen opsporen en verhelpen.
 • Onderzoek en analyse van de website.
 • Het delen van persoonsgegevens met partijen die Kia assisteren in haar dienstverlening (denk aan advocaten, accountants, adviseurs).
 • Bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen).
 • Verbetering van de klantenservice en dienstverlening.
 • Het maken van interne notities.

Uw rechten

U heeft wettelijk het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Als klant kunt u de meeste persoonsgegevens (zoals de door uw verstrekte gegevens en gegevens over gebruik op te vragen bij Automobielbedrijf Tinholt. Voor niet-klanten en voor verdere inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens kunt u het contactformulier gebruiken op deze website, of een e-mail sturen aan info@tinholt.nl. Wij reageren vervolgens binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren.
 • Het recht op wissing van uw persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking van de u betreffende verwerking.
 • Het recht op dataportabiliteit.
 • Het recht om uw toestemming (voor zover gegeven) in te trekken.
 • Een absoluut recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die te maken hebben met direct marketing, zoals berichtgeving daaromtrent (nieuwsbrief, reclame).
 • Een recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Tinholt of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden). Verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Kia of een derde staan hierboven vermeld. Als u wilt weten hoe wij in het kader van ‘gerechtvaardigd belang’ tot een afweging komen, kunt u ons daarover contacteren.

Rijdt u in een Kia-voertuig (personenauto en licht bedrijfsvoertuig) dat met ingang van 1 januari 2021 is geregistreerd, dan heeft u op grond van EU Uitvoeringsverordening 2021/392 een specifiek weigeringsrecht dat losstaat van uw AVG-rechten. U kunt weigeren dat gegevens die zijn verkregen van boordinstrumenten voor de meting van het brandstof- en/of elektriciteitsverbruik, in combinatie met het VIN van uw voertuig, aan de fabrikant of de dealer beschikbaar worden gesteld. Dit weigeringsrecht oefent u niet uit bij Kia, maar bij Automobielbedrijf Tinholt, bijvoorbeeld voorafgaand aan een onderhoudsbeurt. Kia is geen verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerking.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en mailingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Automobielbedrijf Tinholt B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Automobielbedrijf Tinholt B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Gebruik van Cookies

Automobielbedrijf Tinholt gebruikt cookies om het gebruik van deze site gemakkelijker voor u te maken, om haar dienstverlening te analyseren en om advertentie- en marketingactiviteiten te ontplooien. Een cookie is een eenvoudig en heel klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer of andere randapparatuur wordt opgeslagen. Wij zullen u vooraf om toestemming vragen, mocht dat wettelijk vereist zijn.

Klikgedrag

Op onze website www.tinholt.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s door gebruik te maken van cookies en scripts. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website en onze dienstverlening te optimaliseren door de effectiviteit en het gebruik te meten. De gegevens over het klikgedrag kunnen aan uw profiel worden gekoppeld. Standaard worden de persoonsgegevens geanonimiseerd verwerkt. Indien u toestemming geeft op het gebruik van de cookies, kunnen wij dit aan uw profiel linken. Wij wijzen u er in dit verband dat u cookies kunt uitzetten.

Wij meten ook hoe onze e-mailuitingen (nieuwsbrieven e.d.) worden gelezen. Dat doen wij door in die uitingen een pixel (kleine afbeelding) mee te sturen. Bij het laden van die afbeelding kunnen wij constateren of en welke content wordt aangeklikt, binnen welk tijdsbestek, op welk tijdstip en hoe vaak de nieuwsbrief geopend wordt. Het IP-adres van uw apparaat wordt daarbij geregistreerd. Wij zijn in dit verband niet geïnteresseerd in de gegevens van één specifieke gebruiker, maar van het totaal (het geaggregeerde geheel). Wij meten zo de effectiviteit van campagnes.

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. U zult indien mogelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. De meest recente versie is altijd te vinden op www.tinholt.nl.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Automobielbedrijf Tinholt B.V.

Klompenmakerstraat 43

1991 JJ, Velserbroek.

Of maak gebruik van ons contactformulier.

HomeCookie/privacy beleid