Cookie/privacy beleid

Automobielbedrijf Tinholt B.V. veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Automobielbedrijf Tinholt B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:-

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Automobielbedrijf Tinholt B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Automobielbedrijf Tinholt B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Automobielbedrijf Tinholt B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (zakelijk) Mobielnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Kenteken van voertuig.

  Uw persoonsgegevens worden door Automobielbedrijf Tinholt B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor
  voor maximaal 7 jaar.

  Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

  Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Automobielbedrijf Tinholt B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Automobielbedrijf Tinholt B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

  Uw persoonsgegevens worden door Automobielbedrijf Tinholt B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

  Verwerking van persoonsgegevens van prospect, en/of geïnteresseerde
  Persoonsgegevens van prospect, en/of geïnteresseerde worden door Automobielbedrijf Tinholt B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Automobielbedrijf Tinholt B.V./ de volgende
  persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Kenteken van voertuig.

  Uw persoonsgegevens worden door Automobielbedrijf Tinholt B.V opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, en/of geïnteresseerde.

  Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers Persoonsgegevens van medewerkers worden door Automobielbedrijf Tinholt B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De arbeidsovereenkomst.
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Automobielbedrijf Tinholt B.V de volgende
  persoonsgegevens van u vragen:
  Voornaam;
  Tussenvoegsel;
  Achternaam;
  Telefoonnummer;
  E-mailadres;
  Geboortedatum;

Salarisgegevens;

Kopie ID;
BSN-nummer;
Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Automobielbedrijf Tinholt B.V. opgeslagen ten
behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en mailingen.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU
  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn
  Automobielbedrijf Tinholt B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Automobielbedrijf Tinholt B.V. van uw gegevens kennis
  kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe
  is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
  technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
  ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
  (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de
  door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan
  een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven
  aan voornoemde verzoeken.
  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
  hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
  Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
  hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij
  dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
  Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
  Vragen
  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
  contact met ons op!
  Contactgegevens
  Automobielbedrijf Tinholt B.V.
  Klompenmakerstraat 43/33
  1991 JJ
  Velserbroek
  Info@tinholt.nl
HomeCookie/privacy beleid